Obowiązek informacyjny - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z artykułem 13 RODO.

 

INFORMACJA NA TEMAT PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

OSÓB FIZYCZNYCH ZAWIERAJĄCYCH UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ

z „Węglosped” Karol Gwóźdź i Wspólnicy Spółka Jawna w Lędzinach

 

Dane administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Węglosped” Karol Gwóźdź i Wspólnicy Spółka Jawna

ul. Lędzińska 287,

43-140 Lędziny,

Tel. 32 / 326-79-51

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Panem Karol Gwóźdź

 

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna przetwarzania

Dane osobowe osoby fizycznej zawierającej umowę cywilnoprawną z Administratorem (dalej zwanej Kontrahentem) przetwarzane są w celu realizacji umowy cywilnoprawnej, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze albo gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią - na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla realizacji celu.

 

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe Kontrahentów mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa np. organom administracji publicznej oraz podmiotom uczestniczącym w realizacji umowy cywilnoprawnej z Administratorem np. podmiotom za pomocą których Administrator wykonuje swoje zobowiązanie, dostawcom usług (np. technicznych, organizacyjnych, teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym).

 

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe Kontrahentów przechowywane są przez okres niezbędny dla realizacji celu, w tym dla potrzeb rachunkowych i podatkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją umowy.

 

Prawa przysługujące Kontrahentom w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Kontrahentom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, do przenoszenia danych jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz prawo do złożenia oświadczenia o wycofaniu zgody w dowolnym momencie jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania jeżeli dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Kontrahentom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Urząd Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00

fax. 22 531 03 01

kancelaria@giodo.gov.pl

www.giodo.gov.pl

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Dane osobowe Kontrahentów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.